Loading

Prof.Dr.

Ali KARATAŞ

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İletişim

alikaratas@sakarya.edu.tr

0 264 295 3865 ve +90 543 403 5486

Sosyal Hesaplar

1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Karatas, A; - Some Considerations and Proposals on "Tafsir Method (Usul)" - SAKARYA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - Vol.21 - pp.469 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.590287 - DEC 2019 - Turkish - Article - 2019 - WOS:000502988000007
2 Karataş, A. - Sahabenin Anlama Sorunu ile Karşılaştığı Bazı Ayetler - Bilimname Dergisi - Vol.2019 - pp.289 - DOI : https://doi.org/10.28949/bilimname.570567 - 2019
3 Karataş, A. - Tefsir İlminde Rivayet Algısı - Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi - Vol.18 - pp.21 - 2018
4 Karatas, A; - The Perception of Narration in the Tafsir - DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES - pp.21-57 - ISSN : 1303-9199 - Turkish - Article - 2018 - WOS:000432862400002
5 Karataş, A. - "Mehmet Said Şimşek’in “Hayat Kaynağı Kur’ ân Tefsiri Üzerine Bir İnceleme" - Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi - Vol.12 - pp.121-152 - ISSN : 1303-9199 - 2012
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Karataş, A - Kur’ân Okumayla İlgili Sözcüklerin İlk Muhatap Açısından Tahlili - UMDE Dini Tetkikler Dergisi - Vol.6/2 - pp.287 - DOI : https://dx.doi.org/10.54122/umde.1365615 - 2023
2 Karataş, A., Atmaca, G. - "Mücmel Ayetlerin Tercümesinde Kur’an Bütünlüğünü Dikkate Alma" - Genç Mütefekkirler Dergisi - Vol.2/2 - pp.1 - 2021
3 Tiryaki, Ö., Karataş, A. - MÜBHEMÂTÜ’L-KUR’ÂN ESERLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME - SÜHEYLÎ, GASSÂNÎ, İBN CEMÂA VE SÜYÛTÎ’NİN ESERLERİ ÇERÇEVESİNDE - Bitlis İslamiyat Dergisi - Vol.3/1 - pp.82 - 2021
4 Karataş, A. - Erken Dönem Mekkî Surelerdeki Nefiy ve İstisna ile Yapılan Hasr / Kasr Belagati Üzerine Hermeneutik Bir Deneme - Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - pp.1 - tur - paper - 2020 - TRDizin
5 Erkan ÖNDER, Ali KARATAŞ - Mâtürîdî’nin Te’vilât’ında Kaynağı Tespit Edilemediği İddia Edilen Bazı Merfu Rivayetlere Dair Bir Değerlendirme - Türkiye Tahkiki Özelinde - - Balıkesir İlahiyat Dergisi - Vol.6/12 - pp.1 - ISSN : 2149-9969 - 2020
6 Karataş, A. - "Kur’ân’daki Yüklemlerin (Müsnedlerin) İsim ve Fiil Olarak Kullanımları ve Bazı Meallere Yansıma Sorunu" - Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.IV - pp.153-170 - ISSN : 2148-4899 - 2017
7 Karataş, A. - Kur’ân ne Değildir - Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.1 - pp.21-53 - ISSN : 2148-4899 - 2014
8 Karataş, A. - Ahzab Suresi Bağlamında Medine’de Müslümanların Hz. Peygamber (S. A. S) ile İlişkileri - The Journal of Academic Social Science Studies - Vol.6 - pp.597-619 - ISSN : 2148-4163 - 2013
9 Karataş, A. - "Müfessirlere Yöneltilen Bazı Eleştiriler" - Hikmet Yurdu - Vol.VI - pp.155-186 - ISSN : 1308-6944 - 2013
10 Karatas, A. - ENDÜLÜS TEFSİR GELENEĞİ VE MÜFESSİR İBN EBÎ ZEMENÎN - Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - pp.295 - ISSN : 1303-295X - tur - paper - 2013 - TRDizin
11 Karatas, A. - Kur'ân'da çokanlamlı kelimelerde anlamın tayini meselesi Savaş ayetleri bağlamında fitne kavramı örneği - Marife Dini Araştırmalar Dergisi - pp.67 - tur - paper - 2013 - TRDizin
12 Karataş, A. - Meallere Tarihi Verileri Yansıtmanın Gerekliliği Üzerine - EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler - Vol.XVI - pp.197-205 - ISSN : 2148-0710 - 2012
13 Karatas, A. - Kur’ân’ı kur’ân ile anlama - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - pp.177 - tur - paper - 2011 - TRDizin
14 Karataş, A. - Rivayet ve Dirayet Kaynakları Açısından Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ı - EKEV Akdemi Dergisi - Vol.cilt: XV, sayı: 47, s. 161-174 - pp.161-174 - ISSN : 1301-6229 - 2010
1.5-DİĞER ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Karataş, A. - "Şehir Kuran İnsandan İnsan Kuran Şehre Kur'an'ı Kerimde Şehirle Alakalı Kelimeler Bağlamında Bir İnceleme" - Din ve Hayat TDV İstanbul Müftülüğü Dergisi - Vol.45 - pp.6 - ISSN : 1308-9595 - 2022
7.1-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 Karataş, A. - İnsanî Yetkinlik ve İmkânlar Bağlamında İmam Mâtürîdî’nin Kur’an Hermenu-tiğinde İnsan Tasavvurunun Etkisi - 2021
2 Karataş, A. - Kelbī ve Yorumları - 2019
3 Karataş, A. - Maturidi Penceresinden Müslümanların Birbirine Bakışına Bir Yol Çıkar mı - 2015
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Karataş, A. - "Kelbī ve Yorumları" - 2019
2 Karataş, A. - Müfessirin Evren Algısı ve Kur’an Yorumuna Etkisi - 2019
3 Karataş, A. - İMÂM MÂTÜRÎDÎ’NİN TEFSİRİNDE İMÂM ŞÂFİÎ ELEŞTİRİSİ - 2019
4 Karataş, A, Ethem, M. - TEFSİR VE TEFSİR TARİHİ AÇISINDAN MÂTÜRÎDÎ'NİN TE'VÎLÂTÜ'L-KUR'ÂN ADLI ESERİ - 2019
5 Karataş, A. - Bir Bilim Olarak Tefsir Felsefesinden Bahsetmenin İmkânı Üzerine Bir Giriş Denemesi - 2017
6 Karataş, A. - Etkili İletişim Açısından Fevâtihu s Suver ve Havâtimus Suver - 2017
7 Karataş, A. - Ehl-i Sünnetin Kur ân Yorumunda Mutezile Etkisi Ebu Bekir el Esamm Örneği - 2016
8 Karataş, A. - İmam Maturidi de Kur ân'ı Kur ânla Te'vil - 2014
9 Karataş, A. - Mevdûdî’nin (1903-1979) Tefsirinde Müteşâbih - 2014
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Karataş, A. - Bir Bilim Olarak Tefsir Felsefesinden Bahsetmenin İmkânı Üzerine Bir Giriş Denemesi - International - 2017
2 Karataş, A. - Etkili İletişim Açısından Fevâtihu s Suver ve Havâtimus Suver - 2017
3 Karataş, A. - İyi Bir Meal İçin Yöntem Sunma Amaçlı Yazılan Makalelerle İlgili Bir Değerlendirme - 2017
4 Karataş, A. - Yanlış Tefsir Algıları ve Yorumların Meşruiyyeti - 2017
5 Karataş, A. - Ehl-i Sünnetin Kur ân Yorumunda Mutezile Etkisi Ebu Bekir el Esamm Örneği - 2016
6 Karataş, A. - Ra'd 41 ve Enbiyâ 44 Ayetleri Çerçevesinde Bilimsel Tefsir - 2015
7 Karataş, A. - Mevdûdî’nin (1903-1979) Tefsirinde Müteşâbih - 2014
3.2-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Karataş, A. - Tefsir Geleneğinde Rivayet - Fecr - pp.376 - 2022
2 Karataş, A. - Anlamdan Yoruma Kur'an - Fecr - pp.272 - 2022
3 Karataş, A. - Kavram Atlası Tefsir 2 - Gazi Kitabevi - 2020
4 Karataş, A. - Ethem, M. - Özbek Sert, E. - Tefsir Tarihi (Seçme Arapça Metinler) - Emin - 2017
3.4-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 Karataş, A. - "Akıl", Kelimat Kur'an'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar - Sakarya Üniversitesi Yayınları - 2023
2 Karataş, A. - "Aklı Karıştı - Şaşırdı", Kelimat Kur'an'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar - Sakarya Üniversitesi Yayınları - 2022
3 Karataş, A. - "Yürüdü", Kelimat Kur'an'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar - Sakarya Üniversitesi Yayınları - 2022
4 Karataş, A. - "Acele Etti – Koştu", Kelimat Kur'an'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar - Sakarya Üniversitesi Yayınları - 2022
5 Karataş, A. - "Yarıştı", Kelimat Kur'an'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar - Sakarya Üniversitesi Yayınları - 2022
6 Karataş, A. - "Köle Azat Etmek", Kelimat Kur'an'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar - Sakarya Üniversitesi Yayınları - 2022
7 Karataş, Ali - "Evkuran'ın Maturidi'nin Allah Tasavvuru Adlı Bildirisini Müzakeresi ", Maturidi Düşünce sisteminin Dayandığı Temel Tasavvurlar Geleneğin İnkişafından Geleceğin İnşasına - İlahiyat - pp.125-135 - 2021
8 Karataş, Ali. - ""Gayb", Hayat Rehberi Kur'an Konulu Tefsir - TDV Yayınları - pp.112-129 - 2021
9 Karataş, A. - İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdiyye Geleneği: Tarih, Yöntem, Doktrin Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Anısına, "Çağdaş Tefsirde Maturidi İzleri" - İFAV - pp.439-471 - 2018
10 Karataş, A. - Dini Değerler ve Gençlik, "Kur'an ve Gençlik" - İlahiyat - pp.45-63 - 2016
3.6-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 "Prof. Dr. Ömer Özsoy’un 'Yeniden Kur’ân Çevirisi Sorunu-Hangi Anlam' Başlıklı Tebliğinin Müzakeresi", Kur'an Mealleri ve Metin-Merkezci Yorum - KURAMER - pp.285-289 - 2021
2 Karataş, A. - Kur'an ve Pozitif Bilim (Çalıştay ve Sempozyum Kitaplığı), "Köken ve Meşruiyet Sorunu Bağlamında Bildirilerin Müzakeresi" - KURAMER - pp.327-33 - 2020
3 Karataş, A. - "Mûsa Kâzım Efendi", Tarihte Müslümanlar - OTTO - Vol.7 - pp.360-364 - 2020
4 Karataş, A. - "Hamdi Yazır", Tarihte Müslümanlar - OTTO - Vol.7 - pp.364 -367 - 2020
5 Karataş, A. - “Konyalı Mehmet Vehbi Çelik”. Tarihte Müslümanlar - OTTO - Vol.7 - pp.367-370 - 2020
6 Karataş, A. - “Abdurrahmân b. Nâsır Es-Sa'dî”. Tarihte Müslümanlar - OTTO - Vol.7 - pp.370-373 - 2020
7 Karataş, A. - “Seyyid Kutup”. Tarihte Müslümanlar - OTTO - Vol.7 - pp.373-376 - 2020
8 Karataş, A. - “Ebu’l A’lâ El-Mevdûdî”. Tarihte Müslümanlar - OTTO - Vol.7 - pp.376-380 - 2020
9 Karataş, A. - “Muhammed Hüseyin Tabatabaî ”. Tarihte Müslümanlar - OTTO - Vol.7 - pp.380-383 - 2020
10 Karataş, A. - “Muhammed Esed”. Tarihte Müslümanlar - OTTO - Vol.7 - pp.383-387 - 2020
11 Karataş, A. - “Nesefî Tefsirinde Tefsir Kaynağı Olan Rivayetler”. Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler II - Grafiker - Vol.2 - pp.109 -113 - 2020
12 Karataş, Ali - İmam Matüridi'nin İzdüşümleri, " İmam Matüridi'nin Kur'ân Anlayışı" - Fecr - pp.125-156 - 2019
13 Karataş, A. - Günümüz Tefsir Problemleri, "Müteşebih ve Tevili" - BİLAY - pp.135-146 - 2018
14 Karataş, A.-Özbek Sert, E. - Şehir ve Erdem, "Kur'an ve Şehir" - Fecr - pp.17-35 - 2017
15 Karataş, A. - İmâm Mâtürîdî Kurân'ı Kur'ân la Te'vil - Yesevi Yayıncılık - 2014
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 “İmam Matüridi’nin İzdüşümü”, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ Araştırmacılar: Prof. Dr. Hilmi DEMİR Prof. Dr. Mehmet EVKURAN Prof. Dr. Nuri TUĞLU Prof. Dr. Yusuf Şevki YAVUZ Doç. Dr. Ali KARATAŞ Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN Doç. Dr. Harun IŞIK Doç. Dr. Mehmet KALAYCI - Vol.15000 - 3718172 - 2019
2.15-TÜBİTAK 2209-A, 2209-B, 2242 PROJELERİNDE DANIŞMAN OLMAK (EN FAZLA 100 PUAN ALINABİLİR.) :
1 "Tarihte Müslümanlar Çok Ciltli Kitap Çalışması Projesi" - Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İrfan Aycan - Vol.830.000 - 1 - 2020
9.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 Tefsir Araştırmaları Dergisi - 2022
2 Tefsir Araştırmaları DErgisi - 2022
3 TEFSİR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - 2021
4 Tefsir Araştırmaları Dergisi - 2020
5 Tefsir Araştırmaları Dergisi - 2019
6 TADER-Tefsir Araştırmaları Dergisi - 2018
7 Tefsir Araştırmaları Dergisi - 2018
8 TADER-Tefsir Araştırmaları Dergisi - 2017
9 Tefsir Araştırmaları Dergisi - 2017
9.4-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 Kur’an’a ve Tefsire Adanmış Ömürler - 2022
2 Bir Müfessir Olarak İmam Mâtürîdî - 2022
3 Tefsir ve Toplumsal Sorunlar - 2020
4 Tefsire Adanmış Bir Ömür Süleyman Ateş - 2020
5 Tefsire Adanmış Bir Ömür İsmail Cerrahoğlu - 2019
6 Tefsir Usulü - 2019
7 Günümüz Tefsir Problemleri - 2018
8 Tefsir Tarihi (Seçme Arapça Metinler) - 2017
9.7-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 İlahiyat Tetkikleri Dergisi - 2019
2 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2019
3 İlahiyat Tetkikleri Dergisi - 2019
4 Hitit İlahiyat Dergisi - 2018
5 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2018
6 Bilimname - 2018
7 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2017
8 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2017
9.8-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Usul İslam Araştırmaları - 2021
2 Amasya İlahiyat Dergisi - 2020
3 İslam Tetkikleri Dergisi - 2020
4 Usul İslam Araştırmaları - 2020
5 Eskiyeni dergisi - 2020
6 Marife Dini Araştırmalar Dergisi - 2019
7 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2019
8 Diyanet İlmi Dergi - 2019
9 Usul Dergisi - 2019
10 Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi - 2018
11 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2017
12 İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi - 2017
13 İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi - 2016
14 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (DÜSBED) - 2016
15 Hikmet Yurdu Dergisi - 2015
16 Hikmet Yurdu Dergisi - 2014
10.4-ULUSLARARASI KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM/SANAT/TASARIM KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 En İyi Bildiri Sunum Ödülü - Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği - 2016
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 Tefsir Geleneğinde Hikmet: Fahreddin Razi Örneği - Sakin Taş - Sakarya - Sosyal Bilimler - Temel İslam Bilimleri - 2023
2 SÜNNÎ VE ŞİÎ TEFSİRLERDE ONİKİ İMAM TEFSİR RİVAYETLERİ -TESPİT VE TAHLİLİ - Ahmet el-İzzi - Sakarya - Sosyal Bilimler - Temel İslam Bilimleri Tefsir - 2022
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Yâsîn sûresinin meânî ilmi açısından tahlili - Ömer Tiryaki - Sakarya - Sosyal Bilimler - Temel İslam Bilimleri Tefsir - 2021
2 Mâtürîdî tefsirinin Türkiye tahkikinde kaynağı tespit edilemeyen rivayetler üzerine bir değerlendirme - ERKAN ÖNDER - Sakarya - Sosyal Bilimler - Temel İslam Bilimleri tefsir - 2021
3 Mevdûdî'nin Tefsirinde Kur'ân İlimleri - Recep KADİROĞLU - SAKARYA - Sosyal Bilimler - Tefsir - 2020
4 Molla Muhammed Emin Efendizâde'nin Lâhika li'ş-Şârihi'l-Bâisi'l-Fakir fi İzahi Bâbi'l-İdğâmi'l-Kebir adlı eserinin tahkiki - Orhan Jasime - Sakarya - Sosyal Bilimler - Temel İslam Bilimleri (Tefsir) - 2020
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 KAVRAM TEFSİRİ - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2021
2 Kuran Anlam bilim İlişkisi - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2021
3 TEFSİR METODOLOJİSİ - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2020
4 TEFSİR USULÜNÜN TEMEL KONULARI - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2020
5 ÇAĞDAŞ TEFSİR EMTİNLERİ - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2019
6 Kuran Anlam bilim İlişkisi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2019
7 Çağdaş Tefsir Metinleri - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TEFSİR 1 - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2021
2 KURANA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2021
3 KURANA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2021
4 TEFSİR 1 - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2021
5 KURAN METNİ ANALİZİ - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2020
6 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2020
7 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2020
8 TEFSİR 2 - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2020
9 Tefsir Tarihi ve Usulü - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
10 Tefsir Tarihi ve Usulü - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2018
11 Tefsir II - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
12 Tefsir II - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2018
13 Kuran Metni Analizi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
14 Kuran Metni Analizi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2018
15 Kuran Okuma ve Tecvid V - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2018
14.2-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 Uluslararası 2.Maturidi Yesevi Otağı Kurultayı - 31.09.2015-03.09.2015 - 2015
18.2-İŞ DENEYİMİ :
1 Müdürlük - Bitti - 2018
2 Bölüm Başkanlığı - Bitti - 2018
3 Dekan yardımcılığı - Bitti - 2014
4 Dekan Yardımcılığı - Bitti - 2011
18.3-STRATEJİK-YÖNETİMSEL LİDERLİK :
1 Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokul Müdürlüğü - Bitti - 2018
2 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı - Bitti - 2014
3 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı - Bitti - 2012
18.4-AKADEMİK BİLGİLERİ :
1 Pamukkale Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi - Yard. Doç. Dr.-Doç. Dr. - 2018
2 Sakarya Üniversitesi - İlahiyat - Doç. Dr. - 2018
3 Bartın Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Yard. Doç. Dr. - 2012
MAKALELER
Sıddık Baysal, İslamî İlimlerin Disiplinlerarası Doğası
Kur’ân Okumayla İlgili Sözcüklerin İlk Muhatap Açısından Tahlili
"Şehir Kuran İnsandan İnsan Kuran Şehre Kur'an'ı Kerimde Şehirle Alakalı Kelimeler Bağlamında Bir İnceleme"
Mücmel Ayetlerin Tercümesinde Kur’an Bütünlüğünü Dikkate Alma
“Mübhemâtü’l-Kur’ân Eserlerine Dair Bir Değerlendirme - Süheylî, Gassânî, İbn Cemâa Ve Süyûtî’nin Eserleri Çerçevesinde”
Mâtürîdî’nin Te’vilât’ında Kaynağı Tespit Edilemediği İddia Edilen Bazı Merfu Rivayetlere Dair Bir Değerlendirme - Türkiye Tahkiki Özelinde -
Erken Dönem Mekkî Surelerdeki Nefiy ve İstisna ile Yapılan Hasr / Kasr Belagati Üzerine Hermeneutik Bir Deneme
Sahabenin Anlama Sorunu ile Karşılaştığı Bazı Ayetler
“Tefsir Usûlü” Üzerine Bazı Mülahazalar ve Teklifler
Tefsir İlminde Rivayet Algısı
Kur’ân’daki Yüklemlerin (Müsnedlerin) İsim ve Fiil Olarak Kullanımları ve Bazı Meallere Yansıma Sorunu
Kur ân Ne Değildir
Kur ân da Çok Anlamlı Kelimelerde Anlamın Tayini Meselesi Savaş Ayetleri Bağlamında Fitne Kavramı Örneği
Müfessirlere Yöneltilen Bazı Eleştiriler
Endülüs Tefsir Geleneği ve Müfessir İbn Ebî Zemen
Ahzab Suresi Bağlamında Medine de Müslümanların Hz Peygamber s a s İle İlişkileri
Mehmet Said Şimşek in Hayat Kaynağı Kur ân Tefsiri Üzerine Bir İnceleme
Meallere Tarihi Verileri Yansıtmanın Gerekliliği Üzerine
Kur ân ı Kur ân ile Anlama
Rivayet ve Dirayet Kaynakları Açından Mâtürîdî nin Te vilatü l Kur an ı
KİTAPLAR
Kelimat Kur'an'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar
Kelimat Kur'an'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar
Prof. Dr. Ali Özek'in Hatırasına Armağan
Kur'an'a Yeni Yaklaşımlar Postmodern Zamanda Tefsir Yapmak
Tefsir Geleneğinde Rivayet
Anlamdan Yoruma Kur'an
Kelimat Kur'an'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar
Kelimat Kur'an'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar
Kelimat Kur'an'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar
Kelimat Kur'an'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar
Kelimat Kur'an'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar
Tefsirde Rivayet Eksenli Okumaların Kritiği
Hayat Rehberi Kuran Konulu Tefsir
Tarihte Müslümanlar
Tarihte Müslümanlar
Tarihte Müslümanlar
Tarihte Müslümanlar
Tarihte Müslümanlar
TARİHTE MÜSLÜMANLAR
Tarihte Müslümanlar
Tarihte Müslümanlar
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler II
Kavram Atlası / Tefsir 2
Kur’an ve Pozitif Bilim
”İmam Matüridi’nin İzdüşümü
İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdiyye Geleneği: Tarih, Yöntem, DoktrinProf. Dr. Bekir Topaloğlu Anısına
Günümüz Tefsir Problemleri
TEFSİR TARİHİ (Seçme Arapça Metinler)
Şehir ve Erdem
Dini Değerler ve Gençlik
Tefsir Geleneğinde Rivayet
İmâm Mâtürîdî ı Kur ân ı Kur ân la Te vil
BİLDİRİLER
el-Furûku’l-Lugaviyyeden Yararlanarak Meal Yazmanın İmkânı
İnsanî Yetkinlik ve İmkânlar Bağlamında İmam Mâtürîdî’nin Kur’an Hermenu-tiğinde İnsan Tasavvurunun Etkisi
Kelbī ve Yorumları
Müfessirin Evren Algısı ve Kur’an Yorumuna Etkisi
TEFSİR VE TEFSİR TARİHİ AÇISINDAN MÂTÜRÎDÎ’xxNİN TE’xxVÎLÂTÜ’xxL-KUR’xxÂN ADLI ESERİ
İMÂM MÂTÜRÎDÎ’NİN TEFSİRİNDE İMÂM ŞÂFİÎ ELEŞTİRİSİ
Tefsir İlminin Mahiyeti
Yanlış Tefsir Algıları ve Yorumların Meşruiyyeti
İyi Bir Meal İçin Yöntem Sunma Amaçlı Yazılan Makalelerle İlgili Bir Değerlendirme
Bir Bilim Olarak Tefsir Felsefesinden Bahsetmenin İmkânı Üzerine Bir Giriş Denemesi
Ehli Sünnetin Kuran Yorumunda Mutezile Etkisi Ebu Bekir el Esam Örneği
Etkili İletişim Açısından Fevâtihu s Suver ve Havâtimus Suver
Etkili İletişim Açısından Fevâtihu s Suver ve Havâtimus Suver
Bir Bilim Olarak Tefsir Felsefesinden Bahsetmenin İmkânı Üzerine Bir Giriş Denemesi
Ra d 41 ve Enbiyâ 44 Ayetleri Çeçevesinde Bilimsel Tefsir
Maturidi Penceresinden Müslümanların Birbirine Bakışına Bir Yol Çıkar mı
Mevdudi Tefsirinde Müteşabih
İmam Maturidi de kur ân ı Kur ânla Te vil
Ehl i Sünnetin Kur ân Yorumunda Mutezile Etkisi Ebu Bekir el Esamm Örneği
EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
Tefsir Araştırmaları Dergisi
Kur'an'a Yeni Yaklaşımlar Postmodern Zamanda Tefsir Yapmak
Kur'an'a ve Tefsire Adanmış Ömürler
Bir Müfessir Olarak İmam Mâtürîdî
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tader/issue/69566
Tefsir Araştırmaları Dergisi
Tefsire Adanmış Bir Ömür M. Sait Şimşek
Tefsir Araştırmaları Dergisi
Tefsire Adanmış Bir Ömür Süleyman Ateş
Tefsir ve Toplumsal Sorunlar
Tefsir Araştırmaları Dergisi
Tefsir Araştırmaları Dergisi
Tefsir Araştırmaları Dergisi
Tefsire Adanmış Bir Ömür İsmail Cerrahoğlu
Tefsir Usulü
Günümüz Tefsir Problemleri
Tefsir Araştırmaları Dergisi
Tefsir Araştırmaları Dergisi
Tefsir Tarihi -Seçme Arapça Metinler-
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
ARAŞTIRMA PROJELERİ
KAVRAM ATLASI PROJESİ
İmam Matüridi’nin İzdüşümü
İmam Matüridi’nin İzdüşümü
İmam Mâtürîdî’nin İzdüşümü
Tarihte Müslümanlar Çok Ciltli Kitap Çalışması
İMAM HATİP LİSELERİNDE TEFSİR DERSİ ÖĞRETİMİ KAPSAMINDA YÖNTEM VE YARDIMCI MATERYAL KULLANIMI: DENİZLİ ÖRNEĞİ
“İlköğretim Din Kültürüve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Tekniklerin YapılandırmacıYaklaşıma Uygunluğunun Değerlendirilmesi (Bartın İli Örneği)”
DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER
FARKLI BAKIŞ
ÖDÜL
EN İYİ BİLDİRİ SUNUM ÖDÜLÜ
UZMANLIK ALANLARI
Tefsir ,Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat